VOOR MAATWERK
Bel 0495 - 548 755
Maatschappelijk verantwoord kansen verzilveren
Wanneer je gaat voor de mens, volgt het resultaat vanzelf
 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Coulant Reïntegratie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ZuidOost-Brabant,
hierna te noemen: opdrachtnemer.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

- Opdrachtnemer: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
- Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.
- Opdracht of overeenkomst: de overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt de door deze opgedragen diensten te verrichten onder toepassing van de regeling. De overeenkomst en deze voorwaarden vormen samen een geheel.

Artikel 2: Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten in de relatie tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever respectievelijk hun rechtsopvolgers, waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Indien de opdrachtgever van opdrachtnemer bij de aanvaarding van de opdracht door opdrachtnemer verwijst naar andere algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na aanbiedingsdatum, tenzij anders aangegeven.
  Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk en binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 4. Offertes worden geacht te zijn gebaseerd op de ten tijde van het doen van de offerte door de opdrachtgever verstrekte informatie en beschikbaar gestelde bescheiden en gegevens. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt.
 5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten,waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Opdrachtnemer zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzet en vermogen, en
  overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 4: Uitvoering van de werkzaamheden

 1. Om de uitvoering van de opdracht/-overeenkomst goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens waarvan opdrachtnemer aangeeft deze nodig te hebben of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. 
 2.  De uitvoering van de werkzaamheden geschied bij voorkeur op één van de vestigingen van de opdrachtnemer. Mocht de situatie dusdanig zijn dat dit niet mogelijk is dan kan hier in overleg van worden afgeweken. 
 3.  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 4. Reclames ten aanzien van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer, dienen uiterlijk
  binnen 30 dagen na het voltooien van de opdracht, maar ten minste binnen 8 dagen na het ontstaan van de oorzaak van de reclame, aan opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 6. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van alle door haar verschafte gegevens. Eventuele fouten in berekeningen of aangeleverde informatie, die gebaseerd zijn op de door of vanwege de opdrachtgever verschafte gegevens zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5: Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
 2. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de
  opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 3. De door opdrachtnemer ingeschakelde derden voeren hun werkzaamheden uit binnen de grenzen van de opdracht.

Artikel 6: Tarieven en kosten van de opdracht en overeenkomst

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. De tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn exclusief de reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht- en overeenkomstgebonden kosten, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.
 3. De kosten die worden gemaakt doordat derden worden ingeschakeld zijn niet inbegrepen. Indien, na overleg met opdrachtgever, derden worden ingeschakeld, worden de kosten hiervan aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Vorenstaande is ook van toepassing in geval van inschakeling van derden op grond van wettelijke
  regelingen. De kosten van overdracht van gegevens uit de dossiers als gevolg van het einde van de overeenkomst, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7: Betaling

 1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Komt opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet of niet geheel na, dan is opdrachtnemer gerechtigd het verrichten van de overeengekomen diensten op te schorten, hetgeen de verplichtingen van de opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag onverlet laat.
 2. Betwisting van de juistheid van de factuur, dan wel een onderdeel daarvan, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. Evenzo is het de opdrachtgever niet toegestaan zich op verrekening jegens opdrachtnemer te beroepen.
 3. Het is de opdrachtgever nimmer toegestaan haar rechten uit een overeenkomst met opdrachtnemer over te dragen of te verpanden aan derden, tenzij opdrachtnemer daarin uitdrukkelijk en schriftelijk toestemt.
 4. De bedragen in de facturen genoemd, dienen ineens in hun geheel betaald te worden. Voor niet volledige betalingen of betalingen in termijnen is schriftelijke toestemming van opdrachtnemer vereist.
 5. Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van de oudste openstaande facturen. Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
 6. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
 7. Indien de opdracht/overeenkomst is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8: Wijziging van de opdracht/-overeenkomst c.q. meerwerk

 1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht/overeenkomst kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht/overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
 2. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal opdrachtnemer dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
  Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht/overeenkomst of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen
  indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht/overeenkomst aan de opdrachtgever worden bevestigd.
 3. Opdrachtnemer zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 9: Annulering
Eenmalige en kortstondige diensten kunnen met een termijn van minimaal 3 werkdagen voor het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering door de opdrachtgever worden geannuleerd. Voor cursussen en projectmatige opdrachten geldt een annuleringstermijn van minimaal 10 werkdagen. De diensten die niet tijdig zijn geannuleerd, zullen volledig in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdig of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht of deelopdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich met betrekking tot de niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd, dan wel indien opdrachtnemer geen beroeps aansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten, tot een bedrag dat maximaal gelijk is aan de prijs van de deelopdracht;
 2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door, een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk;
 3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken;
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden;
 5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of
  indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Artikel 11: Tekortschieten door opdrachtnemer in de nakoming van haar verplichtingen

 1. De opdrachtgever is van rechtswege in verzuim wanneer zij:
  - niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan haar verplichtingen jegens 
     opdrachtnemer.
  - in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert.
  - anderszins haar normale bedrijfsactiviteiten niet langer ontplooit.
 2. Opdrachtnemer kan in de gevallen genoemd in artikel 11 lid 1 zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbinden zulks onverminderd alle andere rechten of vorderingen die opdrachtnemer toekomen.
 3. Iedere vordering van opdrachtnemer op de opdrachtgever is in de gevallen genoemd in lid 1 van dit artikel direct en volledig opeisbaar.

Artikel 12: Overmacht
In deze overeenkomst wordt onder overmacht verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien
of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan,of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen
zelfstandige waarde heeft.
 
Artikel 13: Duur en afsluiting van de opdracht van bepaalde werkzaamheden

 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 2.  De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die opdrachtnemer verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Opdrachtnemer kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.
 3. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever opdrachtnemer hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 14: Intellectuele eigendom
Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
   
REFERENTIES

 
NIEUWS
Jan Verheijen blikt terug op 2016

In het verleden deden we bij Coulant Reïntegratie projecten voor zowel gemeentelijke overheid als voor het bedrijfsleven. Circa een 150 trajecten per jaar. In 2016 hebben we uitsluitend trajecten voor het bedrijfsleven gedaan en dan met name 2de spoortrajecten. 

>> lees verder

► INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

  Elke maand ontvangt u nieuws
over Coulant Reïntegratie
 
 
  WELKE VOORDELEN HAALT U
UIT COULANT REÏNTEGRATIE?
 
 
Persoonlijk maatwerk door
professionals
Kwaliteit door kleinschaligheid
Centraal aanspreekpunt
Totale ontzorging door compleet
 traject
Complete en duidelijke rapportage
 
     
 
           
 

VESTIGING WEERT
SCHEEPSBOUWKADE 1
6000 AA Weert

TEL 0495-548755
E-MAIL janverheijen@coulant.nl

ANDERE VESTIGINGEN
• UTRECHT
• EINDHOVEN

           
OVERIGE INFORMATIE
algemene voorwaarden
klachtenregelement
interessante links
disclaimer
sitemap
VOLG ONS OP
   
 
  COULANT REÏNTEGRATIE   COPYRIGHT © 2012                                                            DESIGN BY SLAMPAQ SOLUTIONS BV   POWERED BY TRUESTARS CMS